Software - Firmware

PHẦN MỀM CHẤM CÔNG CHUYÊN DỤNG
1Phần mềm chấm công ZKTime 5.0 Download
2Phần mềm chấm công MitaPro V1 Download
3Phần mềm chấm công Mitapro V2 Download
4Phần mềm chấm công TASERP.NET Download
5Phần mềm chấm công Wise Eye V5.1 Download
6Phần mềm chấm công Wise Eye On39 Download
PHẦN MỀM ACCESS CONTROL CHUYÊN DỤNG
1Phần mềm  Suprema BioStar 1.9.2.11  Download
2Phần mềm Virdi UNIS V3.5 Download
3Phần mềm Chiyu SOMAC 2.2.1.38 Download
4Phần mềm Nitgen Access Manager 2.1.6.1 Download
5Phần mềm Soyal 701 Server  Download
6Phần mềm Soyal 701 Client Download
7Phần mềm ZKAccess 3.5 Download
8Phần mềm Access 3.5.2  Download
TOOLS & DRIVER HỖ TRỢ
1SQL SERVER 2008 R2  ( 32bit ) Download
2SQL SERVER 2008 R2  ( 64bit ) Download
3Net framework 3.5 (Win 8, 8.1) Download
4SDK 6.2.4.1 Download